Sirküler: 50/19                                                                                                                                        05.02.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hk.

İlgi    : (a) 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği.

(b) 24.01.2018 tarih ve 6860 sayılı ve 2019/3 sıra numaralı Bakanlık Genelgesi.

(c) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 25.01.2019 tarih ve E.7293 sayılı yazısı.

İlgi (c) yazı ile; ilgi (a) Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet sahalarının ilgi (b) Genelge ile belirlendiği, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü (www.didgm.gov.tr) adresinde yayımlandığı, bu çerçevede verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin olarak;

1. İlgi (b) Genelgenin 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 7’inci maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları, özelleştirme sonucu işletme /imtiyaz hakkı elde etmiş olan kuruluşlar, tersane bölgeleri ve gemi geri dönüşüm tesisleri ile tekil liman statüsündeki kuruluşların hizmet izin belgesi başvurularını en geç 3 ay içerisinde İdareye yapmaları,

2. Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin farklı teşkilatlar tarafından verileceği hizmet sahalarında, palamar hizmetlerinin römorkörcülük teşkilatı/teşkilatları uhdesinde yürütüleceği,

bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter