Sirküler: 59/18                                                                                                                                      19.02.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : İçişleri Bakanlığı Genelgeleri Hk.

İlgi     : (a) İçişleri Bakanlığının 17.01.2018 tarih ve E.1566 sayılı yazısı.

(b) İçişleri Bakanlığının 26.01.2018 tarih ve E.2352 sayılı yazısı.

(c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 05.02.2018 tarih ve 2102 sayılı yazısı.

İlgi (c) yazı ile; YOİKK çalışmaları kapsamında TBMM Sıra 518 ve Dağıtım Tarihi 9.2.2018 olarak yayınlanan 1/912 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının oluşturulduğu, söz konusu Tasarının odaklandığı ana konuların şirket kuruluş, inşaat ve yapı ruhsatı izinleri ile tapu işlemlerinin kolaylaştırılması, dış ticaret süreçlerinin düzenlenmesi, e-belediye uygulamasının hayata geçirilmesi, kazı izin süreçlerinin ülke çapında yeknesak hale getirilmesi, mera alanlarına baz istasyonu kurulabilmesinin sağlanması ve taşınır rehini uygulama alanının genişletilmesi olarak yer aldığı belirtilerek, söz konusu Kanun Tasarısını tamamlamak amacıyla münferiden birçok ikincil ve idari düzenlemelerin de yapıldığı ve birer örneği ekte sunulan  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ilgi (a) ve (b) yazılarının Belediyelere iletildiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki:

Ek.1 İlgi (a) Yazı Örneği

Ek.2 İlgi (b) Yazı Örneği