Sirküler: 7/19                                                                                                                                       02.01.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 63), 31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı 3 üncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğin ekinde yer alan Damga Vergisine Tabi Kağıtlara ilişkin (1) Sayılı Tablonun 3 üncü bölümünde “Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar” yer almaktadır.

Tebliğin, Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi başlıklı 3 üncü maddesi aşağıdaki gibidir:

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter