Sirküler: 006/15                                                                                                             05.01.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi) (Seri No: 1), 20 Aralık 2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğ, gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerinde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisini haiz kişilerin bilgilerinin elektronik ortamda takibi ve kontrolü ile bu bilgilerden risk analizi yapılması, inceleme ve soruşturmalarda yararlanılması amacıyla kullanılan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıtların yapılması, güncellenmesi ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Bu Tebliğin;

  1. a) 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddesi Tebliğin yayım tarihinden dört ay sonra,
  2. b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek-1. Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi)