Sirküler: 009/16                                                                                                             13.01.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi Alma Zorunluluğu.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 05.01.2016 tarih ve 93 sayılı yazısı.

 İlgi yazıda, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerektiği bildirilmektedir.

 Bu kapsamda, 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ekte detayları sunulan ve cezai hükümler eklenmekle birlikte yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi 1 inci fıkrası gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 01/07/2016 tarihine kadar taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak ve taşıt Durum Tespit Belgeleri almaları zorunlu olduğu bildirilen ilgi yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: İlgi Yazı ve eki Yönetmelik (2 Sayfa)