Sirküler:  018/15                                                                                                       16.01.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, 30/12/2014 tarih ve 2014/30 sayılı Antrepolarda yapılacak İşlemler konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile bugüne kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya girişine, antrepolardan eşya çıkışına, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, anılan tespit kodlarına konu işlemler gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak Danıştay 15. Dairesinin Esas No: 2014/9839 sayılı 18.12.2014 günlü Kararı uyarınca anılan Tebliğ değişikliğinin yürütülmesi durdurulmuştur.

 

Bu çerçevede,  oluşan yeni duruma göre işlemlerin, bir örneği ek’te sunulan 30.12.2014 tarih ve 2014/30 sayılı Genelge’de belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: 2014/30 Sayılı Genelge