Sirküler:  020/15                                                                                                       16.01.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, 12/01/2015 tarih ve 2015/2 sayılı “Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi” konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile, İdari yaptırımlara ilişkin 16/8/2013 tarihli ve 2013/38 sayılı genelgenin “18. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları” maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5326 sayılı Kanunun 18 inci maddesi; “Kabahatin konusunu oluşturan ve işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.” hükmü amir olup, mülkiyetin kamuya geçirilmesine sadece Kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilecektir.

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 235/4, 236/5, 237/3 ve 237/6 ıncı maddelerinde, mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin hükümler bulunmakta olup, bu genelge ile söz konusu hükümlerin uygulanmasına ilişkin hususlara açıklık getirilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgili Genelge