Sirküler:  022/15                                                                                                       16.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, “Tek Pencere Sistemi” 13/01/2015 tarihli ve 2015/2 konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelgede, 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/6 Sayılı Gümrük İşlemlerinde Tek Pencere Sistemi konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan tek pencere sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmaların tamamlandığı belirtilmiştir.

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ıncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmüne amirdir.

 

Bu kapsamda BİLGE sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu “Beyan Edilen Dokümanlar” alanında beyan edilen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, 31/12/2014 tarih ve 29222 2. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan “İthalat Tebliği (İthalat 2015/1) Madde 15” kapsamında düzenlenen uygunluk belgelerinin, 13/01/2015 tarihi itibariyle Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup,  Genelgede belirtilen şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgili Genelge