Sirküler:  036/15                                                                                                            29.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)”, 24 Ocak 2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde muhtelif tarihlerde yayımlanan “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.

 Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Eki: İlgili Tebliğ