Sirküler: 039/15                                                                                                        02.02.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: İşten Ayrılan Personele Ait “Gümrük İşlemi Takip Kartları”nın iade edilmesi

gerektiği. 

 İlgi :    08 Mayıs 2009 tarih ve 27222 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Genel

Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 71)” 

 Odamız üyesi şirketlerce,  Gümrük İdarelerine Özet Beyan vermek ve taşıdıkları eşyanın transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip etmek üzere Odamız aracılığı ile ilgili personelleri adına Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce onaylı “Gümrük İşlem Takip Kartı” alındığı malumunuzdur.  

Adına gümrük işlem takip kartı çıkarılan personelin işten ayrılması ya da ilgili tebliğ kapsamında bu işlemleri takip görevinin sona erdirilmesi halinde ilgiliye ait Gümrük İşlemi Takip Kartı’nın Odamıza yazılı bildirim ile iade edilmesi gerekmektedir.

Bir örneği ekte bulunan “Taahhütname”de de ifade edildiği gibi ayrılan personele ait Gümrük İşlemi Takip Kartlarını iade etmeyen üyemiz şirketlerin 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Madde 241/I gereğince usulsüzlük cezası ile müeyyidelendirileceklerini tekraren hatırlatır, üyelerimizin mağduriyet yaşamamasını teminen ayrılan personelinize ait Gümrük İşlemi Takip Kartlarının 15 gün içerisinde Odamıza iadesini önemle rica ederiz.

  

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: 1 adet Taahhütname Örneği