Sirküler: 165/14                                                                                                       22.05.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)”, 21 Mayıs 2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 30/12/2011 tarihli ve 28158  3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin:

“Statü belgesi başvurularına ilişkin OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye ibrazı gereken belgeler” başlıklı 6 ncı maddesine on ikinci fıkra eklenmiştir.

“Götürü teminat uygulaması ve kapsamı” başlıklı 31 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

“Götürü teminat uygulamasından yararlanılabilecek durumlar” başlıklı 32 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

“Teminat tutarının belirlenmesi” başlıklı 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye altıncı fıkra eklenmiştir.

“Mavi hat uygulamasından yararlanma hakkının askıya alınması” başlıklı 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan eklenmesi zorunlu olmayan ancak ifadesinden sonra gelen “aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca” ifadesi “aynı madde uyarınca” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “eksik beyanda bulunma yetkisi bir ay süreyle askıya alınır.” ifadesi “mavi hat yetkisi bir ay süreyle askıya alınır.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye onuncu fıkra eklenmiştir.

Aynı Tebliğin eki Ek 11 ve Ek 1l/A değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Ekler:

Ek-1. İlgili Tebliğ (2 Sayfa)

Ek-2. Tebliğ Eki (2 Sayfa)