Sirküler:  165/15                                                                                                       09.07.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

  

“Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik” 28.06.2015 tarih ve 29400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği iç sularda, kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde imar planı kararıyla belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tesislerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerinin planlanması, kurulmalarına ilişkin usul ve esaslar, tevsi yatırımlar, kapasitelerinin artırılması, modern üretim ve yönetim çerçevesinde projelerin incelenerek onaylanması, asgari güvenlik şartları çerçevesinde denetim ve belgelendirme ile yüzer havuzların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Bu Yönetmelik ile, 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

  

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: İlgili Yönetmelik