Sirküler:  166/15                                                                                                       09.07.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.06.2015 tarih ve 29402 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin “Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar” başlıklı 23 üncü, “Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar” başlıklı 24 üncü, “Geçici depolama yerlerine eşya alınması” başlıklı 78 inci, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin “Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat” başlıklı 207 nci, Gümrük Antrepolarına ilişkin “Özel hallerde eşyanın rejime girişi” başlıklı 332 nci, “Antrepolardaki eşyanın başkasına devri” başlıklı 333 üncü, Geçici Depolama Yerlerine ilişkin  “İzin” başlıklı 513 üncü, Gümrük Antrepolarına ilişkin “Yatırım İzni” başlıklı 518 inci, “Başvuru için aranacak belgeler” başlıklı 520 inci, “Başvurunun incelenmesi” başlıklı 521 inci, “Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması” başlıklı 523 üncü, “Antrepolarda yapılacak değişiklikler” başlıklı 524 üncü, “Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması” başlıklı 525 inci, “Geçici depolama yeri ve gümrük antrepolarına ilişkin ortak hükümler arasında güvenlik önlemleri” başlıklı 555 inci, “Yetki” başlıklı 559 uncu maddeleri ile 89 nolu ekinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

Bu Yönetmeliğin;

  1. a) 1, 3, 4, 8, 13 ve 16 ncı maddeleri yayımı tarihinden 30 gün sonra,
  2. b) 2 ve 6 ncı maddeleri 1/1/2016 tarihinde,
  3. c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: İlgili Yönetmelik