Sirküler:  167/15                                                                                                       10.07.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında 2015/7862 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5 Temmuz 2015 Tarih ve 29407 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile, 17.01.2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yetiştiricilik faaliyetine yönelik düzenlenmiş belgeler kapsamında eşdeğer eşya kullanımına ilişkin geçici uygulama

Geçici Madde 19-(1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile balıkçılık ve diğer su ürünlerinin ihracatına yönelik yetiştiricilik faaliyetlerine ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve öngörülen ithalatı tamamen veya kısmen gerçekleştirilmiş olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, önce ihracat sonra ithalat yapılması durumunda; ithal tarihi itibariyle 12’li (onikili) bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu aynı olan serbest dolaşımdaki eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün belge sahibi firmanın stoklarında bulunduğunun yeminli mali müşavir raporuyla tevsiki kaydıyla, belge kapsamında sonradan gerçekleştirilen ve yeminle mali müşavir raporuyla tespit edilen işlem görmüş ürüne tekabül eden ithal eşyası eşdeğer eşya olarak kabul edilir ve serbestçe kullanılabilir. Bu durumda yeminli mali müşavir raporuyla tespiti yapılan işlem görmüş ürünün belge süresi içerisinde ihracatının gerçekleştirilmesi aranır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, müeyyide uygulanan ancak vergiler tahsil edilmeyen belgeler ile taahhüt hesabı kapatılmış olan belgelere de bu maddenin lehe olan hükümleri uygulanır.”

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: 2015/7862 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı