Sirküler: 265/14                                                                                                       20.08.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulması hakkında 2014/6706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılarak, 18 Ağustos 2014 tarih ve 29092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile, 29/09/2009 tarih ve 2009/15481 Sayılı 4458 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda, söz konusu eşyaya 89.08 tarife pozisyonunda yer alan ‘sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar’ hariç bu kısım hükümleri uygulanmaz.”

 

Aynı kararın 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir.”

 

Aynı kararın 131 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 131-(1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan,

a)      Ek-13’teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranları aşmayan,

b)      Ek-13’teki listede yer alan almayan eşyada %3’ü aşmayan,

c)      Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %4’ü aşmayan,

farklılıklar için özet beyan eksikliği ve fazlalığı takibatı yapılmaz.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Ek-1. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

Ek-2. Bakanlar Kurulu Kararı Eki