Sirküler: 272/14                                                                                                           22.08.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 21 Ağustos tarih ve 29095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ile, 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 55 – Yabancı ülkelerde eğitim görmüş olup, hiç belge almayan hak sahiplerine Yönetmelikte öngörülen yeterlik belgeleri ve/veya gemiadamı cüzdanları, öğrenim seviyelerinin denkliği Yükseköğretim Kurulu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendikten sonra, ilgili eğitim kurumunun idarece denetlenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmesi neticesinde sınavla verilir.”

 

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

 

Eğitim gemilerinde staj yapanlar ile ilgili hükümler

EK MADDE 7 – Bu Yönetmelikte yeterlik belgelerinin verilmesinde öngörülen açık deniz eğitimlerinin 500 GT ve üzerindeki, cinsi eğitim gemisi olarak tescillenmiş eğitim gemilerinde gerçekleştirilmesi halinde, staj sürelerinin hesaplanmasında bu gemilerde geçirilen bir gün bir buçuk gün olarak kabul edilir.”

 

Bakanlıkta çalışanlar ile ilgili hükümler

EK MADDE 8 – Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışanlardan bu Yönetmelik kapsamında verilmiş Vardiya Zabiti veya Makine Zabiti ya da daha üst bir yeterlik belgesine sahip olmaları kaydıyla;

a) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkta geçirdiği süreler dâhil olmak üzere üçte biri deniz hizmeti olarak sayılır ve bu Yönetmelikte yeterlik belgesine ek olarak sahip olunması zorunlu tutulan diğer sertifikalar doğrudan düzenlenir.

b) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında en az 3 yıldır çalışmakta olanlar; İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında en az 3 yıl görev yapan denizci eğitimciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre sertifikaların yenilenmesinde öngörülen değerlendirme sınavlarından muaf tutulurlar.”

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgili Yönetmelik