Sirküler: 418/14                                                                                                             04.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları

Genel Müdürlüğü’nün,  14.11.2014 tarih ve 59944 sayılı yazısı.   

 

İlgi yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın 04.11.2014 tarihli ve 0320002455 sayılı yazısına istinaden, Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması’na taraf olunması hususunun değerlendirilmesi amacıyla anılan Bakanlıkça başlatılan çalışma kapsamında, söz konusu anlaşmaya taraf olunduğu taktirde ortaya çıkacak durumun ülkemiz açısından kar-zarar analizinin yapılmasının gerektiği, hem özel sektörün kamu alımları konusunda farkındalığının artırılmasının hem de yurtdışı pazarlarda ülkemiz firmalarına sağlayacak avantajlara ilişkin olarak özel sektörün değerlendirmelerinin alınmasının önem arz ettiği ifade edilmekte olup  bu çerçevede kamu alımlarına ilgi duyan firmalarımızca doldurulmak üzere bir anket çalışmasının hazırlandığı ve ankete http://www.ekonomi.gov.tr/anketgenel/eko _anketler.cfm  elektronik adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter