Sirküler: 420/14                                                                                                             10.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 02 Aralık 2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Yönetmelik ile, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin,

“Özet beyan aranmayacak haller” başlıklı 61 inci,

“Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri” başlıklı 72/Ş,

“Geçici depolama yerlerine eşya alınması” başlıklı 78 inci,

“Beyannameye eklenecek belgeler” başlıklı 114 üncü,

“Gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerin ücretlendirilmesi” başlıklı 197 nci,

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkinNihai kullanıma tabi eşya ve teminat” başlıklı 207 nci,

Transit Rejimine ilişkin “Hareket idaresinde teminatın kontrol edilmesi” başlıklı 236 ncı,

“Serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık” başlıklı 249 uncu,

Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşyaya ilişkinÖzet beyan” başlıklı 435 inci,

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisnaya ilişkinDiplomatik muafiyetlerden yararlanacak kişiler” başlıklı 438 inci,

“Diplomatik muafiyete tabi eşyanın gümrük işlemleri” başlıklı 440 ıncı,

Gümrük Antrepolarına ilişkinYatırım izni” başlıklı 518 inci,

Gümrük Antrepolarına ilişkinİzin” başlıklı 519 uncu,

“Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması” başlıklı 525 inci,

“Teminat ve taahhütname” başlıklı 526 ncı,

“Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler” başlıklı 534 üncü,

“Akaryakıt antrepoları ve buralara konulacak eşya” başlıklı 541 inci,

“Dökme gelen sıvılar” başlıklı 542 nci,

Geçici Depolama Yeri ve Gümrük Antrepolarına İlişkin Ortak HükümlerdeYetki” başlıklı 559 uncu ve

“Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartları” başlıklı 576 ncı maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

 

Aynı YönetmeliğeSayaç sistemine geçiş süreci” başlıklı geçici yedinci madde eklenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğe ek-81/A ve ek-81/B eklenmiş, 24 no.lu eki ve 82 no.lu ekinin 2 no.lu satırı değiştirilmiş, 82 no.lu eke satır eklenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin; 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi, 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 371 inci maddesi, 493 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri” ibaresi, 494 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 513 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 520 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “faaliyet belgesi,” ibareleri, 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi” ibaresi, 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları, 527 ila 532 nci maddeleri, 572 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elli soru üzerinden” ibaresi, 65 no.lu eki yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi gereği, Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 494 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 526 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve  527 ila 532 nci maddelerinde bu Yönetmelik ile yapılan değişikliğe ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce antrepoya alınmış eşya için uygulanan teminat sistemi devam eder.

Bu Yönetmeliğin;

  1. a) 15 inci maddesi ile 24 üncü maddesinin (ç), (d) ve (ğ) bentleri yayımını takip eden onbeşinci günden itibaren,
  2. b) 24 üncü maddesinin (b) bendi 15/2/2015 tarihinde,
  3. c) 24 üncü maddesinin diğer bentleri ile diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: İlgili Yönetmelik