Sirküler: 430/14                                                                                                             11.12.2014

 

                                                                                             ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, “Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi” Konulu ve 2014/29 sayılı Genelge 05 Aralık 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelgede, Bakanlığa intikal eden muhtelif başvurularda, liman işletici kuruluşlarının gümrük kontrolü sırasında transfer, yükleme/boşaltma gibi hizmetlerden dolayı mükelleflerden yüksek hizmet bedelleri tahsil ettikleri ve bu hizmet bedellerinin farklı limanlarda farklı tarifelere tabi olduğu, hatta aynı liman içerisinde dahi fiyat farklılaştırması uygulanarak aynı hizmet için farklı mükelleften farklı bedel tahsil edilebildiği hususlarının şikayete konu edildiği belirtilmiştir.

 

Genelgede, liman işletici kuruluşların liman sahalarında gerçekleştirdikleri taşıma, boşaltma vb. hizmetlerin önemli bir bölümünün gümrük idaresinin bu sahalarda gümrük mevzuatı uyarınca gerçekleştirdiği denetim ve gözetimden kaynaklandığı, dolayısıyla gümrük idaresine kanunla verilmiş görevlerin yerine getirilmesi bağlamında gerçekleştirilen gümrük kontrolleri sırasında işletmeler için ayrı bir gelir kaynağı doğmaması veya söz konusu zorunlu hizmetler karşılığında tahsil edilen ücretlerin kamu gücünü istismar edici nitelikte olmaması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Gümrük Yönetmeliğinin “Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri” başlıklı 72/ş maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlenebilir” hüküm altına alınmıştır. Bu hükme istinaden söz konusu genelge ile Bakanlıkça, Limanlarda eşyanın gümrük kontrolü aşamasında işletici kuruluşlar tarafından verilecek hizmetlere ilişkin tahsil edilecek azami ücretler belirlenmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

 

Eki: İlgili Genelge