Sirküler: 437/14                                                                                                             12.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ”, 12 Aralık 2014 tarih ve 29203 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğin amacı, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşların asgari özelliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Bu Tebliğ, deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine ilişkin risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak koşulları, çalışma usul ve esaslarını, başvuruların değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Bu Tebliğ ile, 10/2/2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2007/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanınca yürütülen bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Tebliğ