Sirküler:  027/16                                                                                                          28.01.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 “GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”,  22 Ocak 2016 tarih ve 29601sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin,

 “Fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlar” başlıklı 51 inci maddesinin onuncu fıkrası,

“Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri” başlıklı 72/Ş maddesinin birinci fıkrası,

“Geçici depolama yerleri” başlıklı 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası,

“Süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan eşya” başlıklı 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi,

“Eşyanın başka bir geçici depolama yeri veya antrepoya nakli ve geçici depolama yerindeki eşyanın başkasına devri” başlıklı 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası,

“Numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesi” başlıklı 199 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi

“Havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul” başlıklı 264 üncü maddesi ile

“Faiz” başlıklı 323 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin,

“Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya” başlıklı 196 ncı maddesi,

“Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik” başlıklı 224 üncü maddesi,

“Hareket idaresinde transit beyanı” başlıklı 232 nci maddesi,

“Antrepolardaki eşyanın başkasına devri” başlıklı 333 üncü maddesi,

“Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar” başlıklı 512 nci maddesi ile

“Gümrük Antrepoları Yatırım izni” 518 inci maddesine yeni fıkra eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin,

 “Deniz ve hava taşıtlarına yakıt ve kumanya verilmesi” başlıklı 476 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “farklı renkteki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Geçici depolama yeri işletme izninin geri alınması” başlıklı 517 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “sekizinci” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile maddenin sonuna yeni fıkralar eklenmiştir.

“Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması” başlıklı 525 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna yeni cümle ile maddenin sonuna yeni fıkralar eklenmiştir.

“Gümrük müşavirinin yükümlülükleri” başlıklı 563 üncü maddesinin altıncı fıkrasının sonuna yeni cümleler eklenmiştir.

Ek-46’sı yürürlükten kaldırılmış ve Ek-77’si değiştirilmiştir.

 Bilgilerinizi rica ederiz.    

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ilgi Yönetmelik (3 sayfa)