Sirküler: 031/16                                                                                                           29.01.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ

 

“Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği”, 22 Ocak 2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere verilecek eğitim seminerlerine, bu eğitim seminerlerinin standart programlarına ve bu programların icrası ile İdare adına bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunulan liman ve kara tesislerinde görev alan kişilere verilecek eğitimleri, bu eğitimleri verecek olan kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesini ve eğitimin içeriğini kapsar.

İş bu Yönetmelik ile, 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin, “Uygulamaya geçiş durumu” başlıklı Geçici 1 inci Maddesi gereği, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarının, liman tesislerinin ve eğiticilerin belgeleri sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi seminerine katılım sağlamış kişilerde Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkça alt düzenleyici işlemler çıkartılabilir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki:İlgili Yönetmelik ( 5 Syf.)