Sirküler: 033/16                                                                                                        29.01.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN (K) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2016/1)”, 27.12.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası miktarının, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (457) ile tespit ve ilan edilen 2015 yılı yeniden değerleme oranı olan % 5,58’e göre güncellenmesidir.

Tebliğin 2016 için belirlenen para cezalarının düzenlendiği 3 üncü maddesi gereği, 2872 sayılı Kanunu’nun İdari Nitelikteki Cezaların düzenlendiği 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezaları, 1/1/2016 tarihinden itibaren Ek-1’de yer alan miktarlarda uygulanır.

Bu Tebliğ, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Ek-1

1/1/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

 

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı
Kanun ile değişik 20 nci
maddesinin
Kanundaki ceza miktarı 1/1/2016 – 31/12/2016
tarihleri arasında
uygulanacak ceza
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları 20.000 TL

100.000 TL

40.913 TL

204.584 TL

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki:İlgili Tebliğ (1 Syf.)