Sirküler:  085/15                                                                                                            19.03.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce, 12.03.2015 tarih ve 2015/10 sayılı “Tek Pencere Sistemi – GTHB” konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelgede,

 

– 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam eden Tek Pencere Sistemi’nin e-belge uygulaması üzerinden GTB ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında elektronik-veri değişimi yapılmasına yönelik teknik çalışmaların tamamlandığı,

 

– 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ncı maddesinin 2/b fıkrasında yer alan “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmü kapsamında, BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 No.lu “Beyan Edilen Dokümanlar” alanında beyan edilen, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) Ek-6” kapsamındaki ürünler için verilen belgelerinin, 17.03.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge Sistemi kapsamına alınmasının uygun bulunduğu belirtilerek, işlemlerin ne şekilde yapılacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki: İlgili Genelge (2 Sayfa)