Sirküler:  086/15                                                                                                            19.03.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

“Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/29)” 14.03.2015 tarihli ve 29295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile, 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nin,

 

– “Uygunluk denetimi” başlıklı 6 ncı maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”

 

-“Kapsam dışı” başlıklı 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

– “Gümrük işlemleri” başlıklı 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 39.01 ila 39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddelerin ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.”

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)