Sirküler:  087/15                                                                                                       19.03.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri)(Seri No: 9)”, 18 Mart 2015 tarih ve 29299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transitine izin verilen serbest dolaşımda bulunmayan ham petrol, benzin, motorin ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları belirleyen Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin,

– “İzin başvurusunda aranacak bilgi ve belgeler” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuruya ilişkin her türlü bilgi ve belge, izne ilişkin değişiklik talepleri ile taşıyıcı firmalar ve taşımayı gerçekleştirecek sürücülere ilişkin her türlü bilgi ve belge başvuru/izin sahibi firma tarafından intikal ettirilir.”

– “Alınacak önlemler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Habur Gümrük Müdürlüğü-Nusaybin-Mardin-Diyarbakır-Bingöl-Karlıova (veya Habur Gümrük Müdürlüğü-Cizre-Midyat-Batman-Bitlis-Erciş-Ağrı)-Erzurum-Bayburt- Gümüşhane-Trabzon Gümrük Müdürlüğü,”

– “Başvuruda istenilen belgeler” başlıklı Ek-2’sinin ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Başvuru sahibi firma ve taşıyıcı firmanın bağlı bulundukları ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile kuruluş ve yapılan değişiklikler dahil bütün ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayılarını içerir dilekçe,”

Ek-2’sinin altıncı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(Söz konusu tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların bulunması durumunda, yurt dışında ikamet ettiklerine dair ilgili makamlardan alınan resmi bir belge ibraz etmeleri halinde adlî sicil belgesi aranmaksızın bu kişilerin yazılı beyanlarına itibar edilir.)”

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)