Sirküler:  097/15                                                                                                       02.04.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, 03.03.2015 tarih ve 2015/12 sayılı “Finansal Kiralama Kapsamı İthalat” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge’de, Finansal Kiralama Mevzuatı kapsamında serbest dolaşıma sokulmak istenen eşyanın aksam ve parçasının KDV oranı konusunda ihtilaflar yaşandığı anlaşıldığından konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Genelge’de yapılan açıklamalar doğrultusunda;

  • Finansal Kiralama kapsamında ithalata konu nihai ürünün oluşturulması için aksam parça ve aksesuarın yeter sayıda olması gerektiği bakiye kısım için 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisinin Tespitine İlişkin Karar eki I sayılı Listesinin 17 nci sırasının tatbik edilmemesinin, söz konusu bakiye kısmın kıymetinin ayrı olarak faturalandırılmamış olması durumunda 2012/39 sayılı genelgenin 2/b maddesi hükmü çerçevesinde işlem tesis edilmesi,
  • Nihai ürünü oluşturan yeter sayıdaki eşya dışında kalan bakiye kısmının muayene memurunca tespitinin mümkün olmaması halinde, masrafları beyan sahibine ait olmak üzere gümrüğe en yakın Sanayi Odası veya Makine Mühendisleri Odası’na ekspertiz raporu düzenlettirilmesi ve alınacak sonuca göre yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde gereğinin ifası,

gerektiği açıklanmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.   

 

 

Eki : İlgili Genelge