Sirküler: 099/16                                                                                                               25.03.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3), 22 Mart 2016 tarih ve 29661 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi, tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü Açıklama Notlarının yürürlüğe konulmasıdır.

 

Bu Tebliğin yürürlüğe girmesi ile,  6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Tebliğ eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki      :  İlgili Tebliğ (1 Sayfa)  

 

Tebliğ  Eki http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160322m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160322m1.htm  adresinden temin edilebilir.