Sirküler:  110/15                                                                                                       17.04.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 07/04/2015 tarih ve 6823 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya istinaden, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No: 1 ) ile gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerinde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisini haiz kişilerin bilgilerinin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıt olunması, güncellenmesi ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir.

Aynı yazıda ayrıca, mezkur Tebliğin yükümlü kayıt ve takip sistemine kaydolma ve bilgileri güncel tutma zorunluluğu başlıklı 4 üncü maddesi hükmü gereğince kayıtların yapılmış olması gerektiği belirtilerek; uygulamaya BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan https://uygulama.gtb.gov.tr/FirmaVekalet/ linkinden ulaşılarak bilgilerin kayıt edilmesi ve elektronik imza ile imzalanması, ayrıca her türlü başvuru, güncelleme, iptal ve süre uzatımı talepleri için Tebliğin 5 inci maddesi 1 inci fıkrasında belirtilen belgeler ile herhangi bir gümrük idaresine kayıtların onaylatılması için ibraz edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu uygulama hakkında hazırlanan kılavuza Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından (http://risk.gtb.gov.tr/) ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter