Sirküler: 110/16                                                                                                  04.04.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 29 Mart 2016 tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile,  7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin,

 -Transit Rejimine ilişkin “Tanımlar” başlıklı 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “adına” ibaresi “hesabına” olarak değiştirilmiştir.

 – Aynı Yönetmeliğin “Hareket idaresinde transit beyanı” başlıklı 232 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Transit beyanı, Türkçe olarak ve transit rejiminde rejim hak sahibi olan asıl sorumlu tarafından yapılır. Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, transit beyanı asıl sorumlu adına ve hesabına doğrudan temsil yoluyla veya asıl sorumlu hesabına olmak üzere asıl sorumlunun dolaylı temsilcisi tarafından da yapılabilir.”

– Aynı Yönetmeliğin “Gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcılığı giriş sınavı” başlıklı  566 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 566 – (1) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Gümrük müşavirliği sınavının yazılı kısmını kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.

(3) Yazılı ve sözlü sınavlarının zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay önce ilan edilir.

(4) Bu madde hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlar, adayın;

  1. a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
  2. b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,
  3. c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

  1. d) Mesleki bilgisinin,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı kriterlerin her biri için ayrı değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Her kriter için verilen puanların ortalaması, adayın sözlü sınav puanıdır.

(5) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”

– Aynı Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 568 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.”

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik (2 Sayfa)