Sirküler: 122/15                                                                                                        30.04.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 22 Nisan 2015 tarih ve 29334 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak veya sunmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir.

(2) Bu tarife ve talimat, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesinde düzenlenen zorunlu sigorta kapsamındaki gemiler ile 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi çerçevesinde, denetim makamlarına poliçe sunmakla yükümlü gemiler için uygulanır.

(3) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca deniz turizmi araçları bu Tebliğ hükümlerine dahil değildir.”

Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Maddi teminatlar için teminatın yüzde onunu geçmemek üzere sigortacı ile sigorta ettiren arasında rücuya esas olmak üzere serbestçe muafiyet belirlenebilir.”

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki:İlgili Tebliğ (1 Syf.)