Sirküler: 125/14                                                                                                           18.04.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Gemiciler İçin Liman Şehri İzin Belgesi Düzenlenmesi.

İlgi :    a) T.C. Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün,  03/04/2014 tarih ve 06670 sayılı yazısı.

b) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27/03/2014 gün ve 34113419-49619-5-47-(4193-1/15-16)8425-50781 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı eki; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Özellikle ülkemize bakım, onarım için gelip uzun süre ülkemizde kalan yabancı bayraklı gemi personeli ile deniz hudut kapılarımıza gelen gemilerin personellerine verilen “ Liman Şehri İzin Belgesi” nin birden fazla düzenlenip düzenlenemeyeceği, izin süresi hitamında gemiye dönmeyen gemiciler ve kaptanları hakkında ne gibi işlem yapılacağı hakkındaki ilgi (b) yazısı ekte sunulmuştur.

Yazıda ayrıca, 11/04/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Vize muafiyeti” başlıklı 12’inci fıkrasının (a) bendinde “Mücbir nedenlerle, Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan taşıtlardaki yabancılardan liman şehrine çıkacak kişiler “için” … Türkiye’ye girişte vize şartı aranmayabilir:” hükümlerinin yer almasının yanı sıra ülkemiz deniz limanlarına bakım, onarım için gelen ve uzun süre kalacak gemi personeline “5682 sayılı Pasaport Kanunu”nun 6’ıncı ve 20’inci maddeleri, “Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 sayılı İLO Sözleşmesi”nin 6’ıncı maddesi ile 11/04/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun 12’inci maddesi kapsamında;

“Gemiadamı Liman Şehri İzin Belgesi”nin; şekli, düzenlenme şekli, geçerlilik süresi, talep ve verilişi, geri alınışı ve belgenin kullanılmasında uyulması gereken usul ve esaslar ile esaslara uymayanlar hakkında yapılacak işlemleri belirleyen usul ve esasları belirten yazıları gönderilerek, uygulamada gereğinin buna göre yapılmasını, ayrıca ilimiz deniz limanına sefer yapan gemi acentelerinin konuya ilişkin bilgilendirilmesi istenmektedir.

Uygulamada gereğinin söz konusu genelgeye göre yapılarak olabilecek aksaklıkların önlenebilmesi için; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, ilgi sayılı genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerektiğini bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ek: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27/03/2014 tarihli yazısı (5 Sayfa)