Sirküler: 138/14                                                                                                     25.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)”, 25.04.2014 tarih ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tebliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla, uygulamada ortaya çıkan sorunları, tereddütleri, özel ve zorunlu durumları ve bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya, gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye, bu Tebliğin uygulanması ve sistemin işleyişi için gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya; sistemin işleyişine, işletme müdürlüklerinde kurulmasına ve yaygınlaştırılmasına bağlı olarak e-ihale yapacak işletme müdürlüklerini ve e-ihale yapılacak eşyanın kapsamını belirlemeye yetkilidir.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Eki: İlgili Tebliğ (8 Sayfa)