Sirküler: 140/14                                                                                                     28.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

1 ila 123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan Tebliğlere yapılan atıflar, bu Tebliğin ilgili bölümlerine yapılmış sayılır.

Bu Tebliğ, yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

İlgili tebliğe;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140426.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140426.htm  adresinden ulaşılabilir.