Sirküler:  147/16                                                                                                          23.05.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile, 01.11.2006 Tarihli ve 26333 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile eklenen “Denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler” başlıklı Geçici 6. maddesinin “Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31/12/2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır” şeklindeki birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile, aynı Yönetmeliğe “Turizm Sektöründe Kullanılmak Üzere Kullandırılan Krediler” başlıklı Geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

Bu Yönetmeliğin, 1 inci maddesi 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : İlgili Yönetmelik (2 Sayfa)