Sirküler: 162/14                                                                                                       22.05.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 21 Mayıs 2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin,

“Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar” başlıklı 23 üncü maddesine aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.

“(11) Birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.”

“Beyannameye eklenecek belgeler” başlıklı 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannameleri ile mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler adına tescil edilen ihracat beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannameleri ile muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”

“Serbest dolaşıma giriş rejimi beyanının kayıt yoluyla yapılması” başlıklı 149 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Beyanın kontrolü” başlıklı 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, mavi hat ibaresinden sonra gelen “yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik” başlıklı 224 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan izinli gönderici statüsü ibaresinden sonra gelmek üzere “ve izinli alıcı statüsü” ibaresi eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğe “A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün yürürlükten kaldırılması” başlıklı geçici altıncı madde eklenmiştir.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgili Yönetmelik (2 Sayfa)