Sirküler: 164/14                                                                                                       22.05.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği”, 21 Mayıs 2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmeliğin; 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik bildirim, 58 inci maddesinin yedinci fıkrası, yetmiş yedinci maddesinin yedinci fıkrası, 91 inci maddesi ve 117 nci maddesi kapsamı uygulamalar ile 96 ilâ 142 nci maddelerinde düzenlenen ithalatta yerinde gümrükleme izni ve izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler bunlara ilişkin elektronik sistemin hazırlanmasını müteakip 1/1/2015 tarihinde; diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Not: İlgili Yönetmeliğe

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140521.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140521.htm adresinden ulaşılabilir.