Sirküler: 174/14                                                                                                       28.05.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesi işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği göre “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 363)”, 27 Mayıs 2014 tarih ve 29012 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin

“II. Genel Esaslar” başlıklı kısmının “1. Tanımlar” başlıklı bölümü, “2. Bedel Tespiti” başlıklı bölümü, “14. Bedellerin tahsili” başlıklı bölümünün “A. Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri” bölümü,  “14. Bedellerin tahsili” başlıklı bölümünün “B. Hasılat payları” başlıklı alt bölümü ile, aynı Tebliğin “III. Özellik Arz Eden İşlemler” başlıklı kısmının “4. Enerji Yatırımları” başlıklı bölümü, “5. Projeye dayalı organize hayvancılık amacıyla yapılacak yatırımlar” başlıklı bölümü ile “9. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar” başlıklı bölümünde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

Tebliğ’in “II. Genel Esaslar” başlıklı kısmının “2. Bedel Tespiti” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile,

“(2) İlk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde birinden az olmamak üzere rayiç bedel esas alınarak tespit ve takdir edilecektir. (Ek cümle RG: 01.02.2012 – 28191 m.1) Geçit hakkı bedeli; geçit hakkının toplam süresi için kırk dokuz yılı geçmemek kaydıyla bir defaya mahsus veya yıllık olarak alınmak üzere iki ayrı şekilde tespit edilecektir.” şeklindeki fıkrada geçen “kırkdokuz yılı” ibaresi “otuz yılı” şeklinde değiştirilmiş.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve hükümlerini Maliye Bakanlığı yürütür.

Bilgilerimizi rica ederiz

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (4 Sayfa)