Sirküler:  180/15                                                                                                       05.08.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Odamıza Eksik/Hatalı beyan edilen yada hiç beyan edilmeyen Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirimleri Hk.

Malumunuz olduğu üzere TOBB Kanunu Md.25/XI gereğince; ülkemiz limanlarında yükleme boşaltma yapan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk bayraklı gemilerin limandan ayrıldıkları tarihten itibaren on beş gün içerisinde, “Navlun Hasılatı Oda Payının” Deniz Ticaret Odasına ödenmesi gerekmektedir.

Son dönemde, Odamıza ibraz edilen navlun hasılatı oda payı bildirim formlarında navlunun ve/veya sefer bilgilerinin eksik ya da gerçeğe aykırı beyan edildiği ya da navlun hasılatı oda payının hiç beyan edilmediği durumlar tespit edilmekte, bu durum üyelerimiz ile Odamız arasında ihtilaf konusu olmaktadır.

Bu nedenle, Navlun Hasılatı Oda paylarının daha sağlıklı hesaplanması ve üyelerimiz yönünden oda mevzuatına  aykırı davranışların önüne geçilebilmesi maksadıyla, Mersin Deniz Ticaret Odası 2015 Yılı Tarifelerinde düzenleme yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yapılan düzenleme odamız web sayfasında da yayınlanmış olup “Mersin Deniz Ticaret Odası 2015 Yılı Tarifeleri” nin 5 (c) “Navlun Hasılatı Oda Payı Tarifesi Uygulama Genel Esasları” başlığı altındaki maddelere, meclisimizin 30.06.2015 tarih ve 25 Nolu toplantısında karar altına alınan aşağıdaki 4.ncü madde eklenerek yürürlüğe konulmuştur.

“4-Bir gemide bulunan birden fazla taşıyıcıdan herhangi birisi tarafından Mersin Deniz Ticaret Odası’na verilen Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirim Formunda tüm navlun hasılatının ve/veya sefer bilgilerinin (tahliye/yükleme limanı, gemi, yük bilgileri, manifesto-konşimento-navlun faturası gibi yükle ilgili belgeler  v.s.) gerçek durumdan farklı beyan edildiğinin ya da navlun hasılatı oda payının hiç beyan edilmediğinin tespiti halinde, her bir  taşıyanın veya hattın kendisi, acentesi veya temsilcisinden tarifede belirtilen azami rakamlar olan,

Boşaltılan yüklere ait 500 ABD Doları navlun hasılatı oda payı ücreti,

Yüklenen  yüklere ait 500 ABD Doları navlun hasılatı oda payı ücreti,

Yükleme ve boşaltmanın aynı liman, aynı seferde olması halinde 750 ABD Doları navlun hasılatı Oda payı ücreti,

Yolcu ve Kruvaziyer gemilerinden;

       0  —-     5.000 GT               —-

       5001  —-   20.000 GT   50 ABD Doları

       20.001 GT  ve  üzeri  100 ABD Doları navlun hasılatı oda payı ücreti alınır.”

 Buna göre;

Odamıza verilen Navlun Hasılatı Oda Payı bildirimlerinde tavan rakamdan beyan edilenlerin dışında kalanların daha sağlıklı incelenmesi ve navlun hasılatı oda payının hakkaniyetle hesaplanması amacıyla, beyan formunun ekine her bir konteynerin ilk/son  yükleme/tahliye limanı ile tüm navlun hasılatını gösteren navlun miktarının liste olarak eklenmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde, Mersin Deniz Ticaret Odası 2015 Tarifeleri 5 (c) maddesine ilave edilen 4.ncü maddede belirtildiği gibi binde 5 olarak alınan navlun hasılatı oda payı, tavan rakam üzerinden tahsil edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreteri

 

 

 

Eki: Mersin Deniz Ticaret Odası 2015 Yılı Tarifeleri