Sirküler: 187/14                                                                                                        06.06.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Oda yıllık ve munzam aidatı Birinci Taksidinin Ödenmesi.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu Kanuna istinaden çıkarılan Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, Oda yıllık ve munzam aidatı her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir.

Diğer taraftan; birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar. Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı ise, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.

Yine 5174 sayılı TOBB Kanunu Md. 25/IV’ deki; “Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırır.” hükmü gereğince, merkezi Mersin’de bulunan tüzel kişi üyelerimizin Odamıza ödenen şubelere ait munzam aidatı üyemizce ilgili şubelere 2015 yılı ilk üç ayı içerisinde eşit olarak paylaştırılmak suretiyle aktarılacaktır.

İlgili mevzuat gereği, 2014 yılına ait yıllık aidatınız ile munzam aidatınızın birinci taksit tutarlarının, Haziran 2014 ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

NOT: Yazımızın gönderilme sürecinde ödeme yaptıysanız lütfen dikkate almayınız.