Sirküler:  200/15                                                                                                       03.09.2015

 

 


SAYIN ÜYEMİZ,

Konu:  Tek Pencere Sistemi-EB konulu genelge hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce, 2015/14 sayılı “Tek Pencere Sistemi – EB” konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelgede ¸

 

  • 03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sistemi’nin e-belge uygulaması üzerinden GTB ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik-veri değişimi yapılmasına yönelik teknik çalışmaların tamamlandığı,
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ncı maddesinin 2/b fıkrasında yer alan “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmünün amir olduğu,
  • Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 No.lu “Beyan Edilen Dokümanlar” alanında beyan edilen, 12.2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan  “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)” gereğince söz konusu tebliğ eki GTİP’ler (Ek: 1) kapsamındaki eşyalar için verilen belgelerin, 18.08.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere E-belge Sistemi kapsamına alınmasının uygun bulunmuş olduğu belirtilerek; bu doğrultuda işlemlerin ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

 

Eki: İlgili Genelge (1 Syf.)