Sirküler: 201/14                                                                                                       13.06.2014

 

 

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ”, 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin, KDV istisnalarına ilişkin “II. İstisnalar” bölümünün  “B. Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna” kısmının “2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna” başlıklı alt bölümünde, 3065 sayılı KDV Kanunun (13/b) maddesinde düzenlenen, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükmünün uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde yer alan ve denizcilik sektörümüz açısından büyük öneme sahip Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisnaların ve ilgili diğer kısımların, üyelerimiz ve mali müşavirleri tarafından titizlikle incelenmesi ile bu konudaki görüş ve değerlendirmelerin Odamıza bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

İlgi Tebliğe,

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140426.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140426.htm adresinden ulaşılabilmektedir.