Sirküler: 217/14                                                                                                       02.07.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)”, 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin “Amaç ve kapsam” başlıklı 1 inci maddesi gereği, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun Eşyanın Gümrük Kıymetine ilişkin 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesi bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Bu Tebliğ ile, 11/12/2001 tarihli ve 24610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (5 Sayfa)