Sirküler:  224/15                                                                                                       08.10.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu: Liman Entegrasyon ve Konteyner Takip Sistemi Programı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Konteyner ve Liman Takip İşlemleri” konulu 2014/14 sayılı Genelgesinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 72/ş maddesinin (1-d) bendinde, Gümrük Kanunu’nun 218’ inci maddesinde belirtilen işleticilerin, gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere bedelsiz olarak; kişi, eşya ve taşıt trafiğine ilişkin olarak kullandıkları otomasyon sistemleri ve yazılımlara gümrük idaresince erişimin sağlanmasını ve/veya gümrük idaresince kullanılan otomasyon sistemlerine veri aktarımının düzenli ve kesintisiz olarak yapılmasını sağlamakla yükümlü olduklarının hüküm altına alındığı belirtilerek; bu itibarla Bakanlıkça ülkemize giriş yapan/ülkemizden çıkış yapan konteynerlere ilişkin kayıtların elektronik ortamda tutularak Bakanlık ile liman işletmelerinin sistemleri arasında entegrasyon sağlanması ve elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik olarak “Konteyner ve Liman Takip Projesi” yürütüldüğü, uygulamanın devreye alınacağı gümrük ve liman işletmeleri, uygulama takvimi ve temin edilecek veri setinin Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce belirleneceği ifade edilmiştir.

Liman Entegrasyon ve Konteyner Takip Sistemi Programı ile ilgili olarak 05 Ekim 2015 tarihinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara’da bir toplantı düzenlenmiştir. 12 şirketten 16 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda, uzun süredir Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Vapur Donatanları Derneğince yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Liman Entegrasyon ve Konteyner Takip Sistemi Programını tamamladıklarını belirterek, programı detaylı bir şekilde bilgisayar ortamında uygulama yaparak anlatmışlardır.

Söz konusu toplantıda;

1- Sisteme Geçiş Sürecinde (Maksimum 6 ay boyunca) İzleyecekleri Yol Hakkında;

– Limanlardaki operasyon süreçlerinde sıkıntı yaşanmaması için ilgi programın parça parça her   işlemin devreye alınacağı,

-İthalat ve ihracat işlemlerinde sıkıntı yaşanabileceğinden dolayı özellikle kâğıt işlemlerinin çekilmemesi, elektronik ortamdaki işlemlerin elektronik ortamda kalması ve kâğıt ortamında yapılan işlemlerin kağıt ortamında kalması gerektiği,

-Elektronik işlemlerinin ve kâğıt işlemlerinin aynı olması gerektiği,

2- Sistemin Genel Özellikleri Hakkında;

-Mevzuata bağlı kalarak yapıldığı,

-Programın bir ara yüz olduğu ve ayrıca web servisinin ve teknik dokümantasyonun hazır olduğu,

-Her konteyner için bir konteyner takip formu ile birlikte işlem yapılabileceği,

-Girişlerin çakıştırma sistemi üzerinden yapılacağı,

-Tescil ile birlikte süreninde başlayacağı, en son hali ile Gümrük Muhafaza Memurunun görebileceği (Beyanname fişi, Ambar fişi, konteyner takip formu)

-Sorgulama yapılabileceği,

-Gümrük Muhafaza Memurunun düzeltme ve silme işlemi yapabileceği,

– Süresi dolmuş veya girişi yapılmamış konteynerler için çıkış işlemi yapılamayacağı,

-Süre uzatımı için dilekçeye ihtiyaç duymadan elektronik ortamdan yapılabileceği,

-Her konteyner için süre uzatılabileceği,

-Bildirimin KEP ortamında yapılacağı,

-Gemi Acentelerinin ilgi sisteme geçiş süreci döneminde 2016 yılı için bütçe planlaması yaptıklarından dolayı 2015 yılı Kasım ayından önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteme geçiş tarihi hakkında bilgi verileceği ve Yönetmelik üzerinde değişiklikler yapılacağı

ifade edilmiştir.

 

 Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgili Genelge (2 Syf.)