Sirküler: 230/14                                                                                                       10.07.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği”, 10 Temmuz 2014 tarih ve 29056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; deniz kazalarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Yönetmeliğin kapsamını belirleyen 2 nci maddesi gereği bu Yönetmelik;

a) Türkiye’nin deniz yetki alanları ile içsularında Türk veya yabancı bayraklı gemilerin dâhil olduğu veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olaylarının,

b) Bulunduğu coğrafi konuma bakılmaksızın, Türk bayraklı gemilerin dâhil olduğu veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olaylarının,

c) (a) bendinde belirtilen alanlar haricindeki tüm deniz alanlarında, Türkiye’nin önemli ölçüde ilgili devlet sıfatını haiz olduğu kaza ve olaylar ile tasarımı veya inşası Türkiye’de yapılan gemilerin dâhil olduğu deniz kaza ve olaylarının, araştırılmasını ve incelenmesini kapsar.

Aynı madde gereği bu Yönetmelik hükümleri;

a) Ülkemizdeki tersane, tekne imal yeri, çekek yeri ve gemi söküm tesislerinde, münhasıran geminin tamir, bakım ve tutumu sırasında meydana gelen kazalarda,

b) Askeri gemiler ile kamu hizmetlerine tahsisli olup ticari amaçla kullanılmayan devlet gemilerine, uygulanmaz.

Hükümleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanınca yürütülen bu Yönetmelik ile, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ekler:

Ek-1 İlgili Yönetmelik (8 Sayfa)

Ek-2. Yönetmelik Ekleri (2 Sayfa)