Sirküler:  241/16                                                                                                       24.08.2016

 

ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Odamıza olan borçların yeniden yapılandırılması.

 

İlgi: TOBB’ nin 19.08.2016 tarihli ve 15734 Sayılı yazısı.

Malumunuz olduğu üzere, 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”, 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, 30.06.2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihine kadar ödenmemiş olan, 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne olan aidat borçları asılarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Anılan borçlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

 

1-      Anılan madde, 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden, Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı Odamız aidatlarının 2 inci taksitleri madde kapsamı dışındadır.

2-      Üyelerin bu maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için, 31Ekim 2016 tarihine kadar odamıza bir örneği ekte sunulan dilekçe ile başvurmaları şarttır.

3-      Başvuru üzerine, 30.06.2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihine kadar ödenmemiş olan, aidat ve navlun hasılatından alınacak oda payı borçları, üyenin talebi doğrultusunda aylık taksitler halinde ve azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi doğrultusunda bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme tarihi 30 Kasım 2016 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde (Vade son ödeme tarihleri: 31 Aralık 2016 – 31 Ocak 2017- 28 Şubat 2017 – 31 Mart 2017 – 30 Nisan 2017) tahsil edilecektir. Taksitlerin belirtilen vade tarihlerine kadar ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

4-      Taksitle ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar borç aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir.

5-      Söz konusu madde kapsamında ödenmesi gereken borçların, maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

 

6-      Oda aidat ve navlun hasılatı oda payı borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen borçluların, maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra, Odamıza olan borçları ile ilgili dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.  Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

7-      Bu kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibariyle, üyelerin odamıza aidat asıllarını kısmen veya tamamen ödemiş olması halinde, ödenmiş aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

8-      Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler için, borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacak olup, taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle Yönetim Kurulu kararıyla askıdan indirilir ve üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için başvuranların ise yapılandırma sonuna kadar ödeyecekleri taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacaktır.

 

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ekler               :

1-TOBB’nin 19.08.2016 tarihli ve 15734 Sayılı yazısı. (2 Sayfa)

2-Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 11maddesinin 5 inci fıkrası (1 Sayfa)

3-Başvuru dilekçesi örneği (1 Sayfa)

 

Not: Odamıza, aidat ve/veya navlun hasılatından alınacak oda payı borcu olan üyelerimiz ayrıntılı borç dökümünü odamız muhasebe servisinden öğrenebilirler.