Sirküler: 248/14                                                                                                        01.08.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 26 Temmuz 2014 tarihli ve  29072 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 1inci maddesi ile, 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin “Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri” başlıklı 13 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Tersane bölgesine gelen, kendinden hareket ve/veya manevra kabiliyeti olmayan;

a) 2000 GT altındaki gemi ve deniz araçları, her biri en az 16 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

b) 2000-5000 GT arası gemi ve deniz araçları, Ek-5’te belirtilen asgari römorkör miktarına ilave olarak en az 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör daha alırlar.”

Yönetmeliğin 2 inci maddesi ile, aynı Yönetmeliğin “Kılavuz kaptan ve römorkör almasına ilişkin esaslar” başlıklı 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında bulunan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Boylarında, azami %10 oranında bir indirim uygulanması neticesinde gemi boyu 200 metreyi aşmayan ve baş itici pervanelerinin gücü 2000 KW ve üstünde olan, çift makineyi haiz ro-ro yük gemilerine yanaşma ve ayrılma manevralarında en az 30 ton çeki gücünde bir römorkör kullanılması kaydıyla, römorkör indirimi uygulanabilir.”

Gemi boyu Toplam çekme gücü (asgari) Açıklama
55-125 metre arası En az 30 ton 1 adet 30 ton veya her biri 16 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör
126-200 metre arası En az 45 ton 1 adet 45 ton veya her biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör
201-300 metre arası En az 60 ton 1 adet 60 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör
301 metre üzeri En az 90 ton 1 adet 90 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör ”

Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile, aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tuzla Liman Başkanlığı” başlıklı 4 üncü maddenin B bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 3 nolu demirleme sahası: İstanbul Boğazı geçişi yapacak tehlikeli yük taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanıdır.

1) 40º 53´ 05″ K – 029º 10´ 48″ D

2) 40º 52´ 39″ K – 029º 09´ 39″ D

3) 40º 51´ 00″ K – 029º 10´ 18″ D

4) 40º 51´ 24″ K – 029º 12´ 00″ D

5) 40º 52´ 31″ K – 029º 13´ 18″ D”

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgili Yönetmelik (2 Syf)