Sirküler: 249/14                                                                                                        01.08.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin,

 

  • “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesindeki  “Bakanlık” tanımı “Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.” şekilde değiştirilmiş, “Sosyal ve Teknik Altyapı Tesisleri” tanımında yer alan “meydan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ibadet yeri,” ibaresi eklenmiş ve “Yat Limanı” tanımının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • “Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altyapı tesisleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ibadet yeri,” ibaresi eklenmiştir.
  • “Sahil şeridinde planlama” başlıklı 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.
  • 22 nci maddesinde yer alan “bayındırlık ve iskân müdürlükleri” ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.
  • “Yürütme” başlıklı 24 üncü maddesi “Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.” şekilde değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genek Sekreter Yrd.

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik ( 1 Syf.)