Sirküler:  252/16                                                                                                       07.09.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile,  31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmİ Gazete’ de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin,

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesi,

“Dayanak” başlıklı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi,

“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesi,

“Güverte Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları” başlıklı 8 inci maddesi,

“Makine  Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları” başlıklı 9 uncu maddesi,

“Yardımcı Sınıf Gemiadamları Yeterliklerinin Şartları” başlıklı 10 uncu maddesi,

“Yat Sınıfı Gemiadamları Yeterliklerinin Şartları” başlıklı 11 inci maddesi,

“Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri” başlıklı 19 uncu maddesi,

“İleri Yangınla Mücadele Eğitimi ve Belgesi” başlıklı 23 üncü maddesi,

“Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi ve Belgesi” başlıklı 24 üncü maddesi,

“Yolcu Gemileri Gemiadamları Eğitimi ve Belgesi” başlıklı 25 inci maddesi,

“GASM Başkanı ve Görevleri” başlıklı 28 inci maddesi,

“GASM Soru Hazırlama Birimi ve Görevleri” başlıklı 29 uncu maddesi,

“Sınav Soruları” başlıklı 35 inci,

“Sınav Soru Bankası” başlıklı 36 ncı maddesi,

“Sınav Sorularının Seçimi” başlıklı 37 nci maddesi,

“Sınav Güvenliğinin Sağlanması ve Kuralların Belirlenmesi” başlıklı 39 uncu maddesi,

“Sınavlarda Başarı” başlıklı 45 inci maddesi,

“Gemiadamı Yeterlik Belgesi ve Gemiadamı Cüzdanı Verilmesi” başlıklı 51 inci maddesi,

“Deniz Hizmeti” başlıklı 57 nci maddesi,

“Belgelerinin Geri Alınması ve Yeniden Verilmesi” başlıklı 59 uncu maddesi,

“Kütükleme İşlemleri” başlıklı 75 inci maddesi,

“Gemiadamı Cüzdanı ve Gemiadamı Yeterlik Belgesi” başlıklı 80 inci maddesi,

“Gemiadamları Sınavlarına Giren Gemiadamları ile İlgili İşlemler” başlıklı 82 nci maddesi ile

“ Denizcilik İşletmelerinin Sorumlulukları” başlıklı 86 ncı maddesi,

“Yürütme”  başlıklı 91 inci maddesi ile

Geçici 8 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğe,

“Faaliyet yasağı” başlıklı Ek Madde 9,

“Gemiadamları Disiplin Komisyonu” başlıklı Ek Madde 10,

“Gemiadamlarına ilişkin idari tedbirler” başlıklı Ek  Madde 11,

“Gemiadamları eğitimi veren gerçek veya tüzel kişilere ilişkin idari tedbirler” başlıklı Ek Madde 12,

“Gemiadamları eğitimi veren gerçek veya tüzel kişilere ilişkin yaptırımlar” başlıklı Ek Madde 13,

“Tekerrüre ilişkin hükümler” başlıklı Ek Madde 14 ile

“Kazanılmış haklar” başlıklı Geçici Madde 15 eklenmiştir.

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik (7 Syf.)