Sirküler: 257/15                                                                                                        11.11.2015

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)”, 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü  uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.  

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgili Tebliğ ( 1 Sayfa)